Regulamin sklepu

Dla umów zawieranych od 27.06.2022 r.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.swiatmii.pl, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SWIATMII.PL

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną (Usługi elektroniczne)
 1. Prawa i obowiązki Użytkownika
 2. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 3. Złożenie zamówienia
 • Płatności
 • Dostawa
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar; Reklamacje
 3. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Ochrona danych osobowych
 • Postanowienia końcowe
 1. DEFINICJE
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego www.swiatmii.pl, określający zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Usługodawca (Sprzedawca) – SKM Team Sławomir Duliński – jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w Mroczkowicach, przy ul. Mroczkowice 56 , NIP: 6161571455, REGON 521215817, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.swiatmii.pl, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@swiatmii.pl, tel. + 48 783 838 808;
 4. Sklep internetowy (Portal) – serwis internetowy dostępny pod adresem swiatmii.pl,za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług elektronicznych;
 5. Klient (Użytkownik) – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług elektronicznych, w szczególności zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży i która zaakceptowała Regulamin;
 6. Produkt (Towar) – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie internetowym przez Usługodawcę (Sprzedawcę), mogąca stanowić przedmiot Umowy sprzedaży;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Portalu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest Produkt;
 8. Strona – Usługodawca lub Klient;
 9. Rejestracja – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu w celu założenia Konta przez Użytkownika;
 10. Konto – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu udostępniany każdemu Użytkownikowi w ramach Portalu, z użyciem którego Użytkownik może składać Zamówienia po zalogowaniu, bez konieczności każdorazowego podawania swoich danych osobowych oraz w ramach którego Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi;
 11. Login – adres e-mail Użytkownika, którego podanie w Portalu jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta, podawany podczas procesu Rejestracji;
 12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość, składane Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów;
 14. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 15. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 17. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
 18. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 19. Warunkiem założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 20. Prawa do treści udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z dozwolonego użytku, zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu internetowego bez zgody Usługodawcy.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (USŁUGI ELEKTRONICZNE)

 1. Usługodawca świadczy Użytkownikom w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Portalu,
  1.2. prowadzenie Konta w Portalu,
  1.3. usługę Newsletter,
  1.4. usługę zawierania na odległość Umów sprzedaży,
  1.5. usługę polegającą na możliwości zamieszczania w Portalu opinii o Towarach.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na możliwości przeglądania informacji zamieszczonych w Portalu zawierana jest wskutek wejścia Użytkownika na strony Portalu.
 3. Świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta w Portalu odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Użytkownika poprzez Rejestrację dokonywaną zgodnie z instrukcją podaną w Portalu. Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym (w szczególności adres e-mail stanowiący zarazem Login oraz podać Hasło jakie chce przypisać do Konta) i potwierdzić zamiar utworzenia Konta. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zlecenia utworzenia Konta, Usługodawca może zweryfikować poprawność podanych przez Użytkownika danych i w razie wątpliwości zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie lub poprawienie danych. Usługodawca potwierdza utworzenie Konta przesyłając potwierdzenie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konta zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę utworzenia Konta.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter polegającej na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Towarów oferowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą, zawierana jest z chwilą wskazania przez Użytkownika w Portalu adresu poczty elektronicznej i kliknięcia przycisku „Zapisz się”.
 5. Usługa elektroniczna zawierania na odległość Umów sprzedaży świadczona jest zarówno na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Portalu, choćby niezalogowanych do Konta, jak i na rzecz Użytkowników niezarejestrowanych w Portalu.
 6. Usługa elektroniczna polegającą na możliwości zamieszczania w Portalu opinii o Towarach świadczona jest na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Portalu. Opinia wyrażona przez Użytkownika zarejestrowanego może podlegać weryfikacji przez Usługodawcę pod kątem zgodności z postanowieniami Regulaminu. Usługodawca ma prawo odmówić publikacji opinii albo usunąć opinię zamieszczoną przez Użytkownika w przypadku naruszania postanowień Regulaminu.
 7. Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.
 8. Umowy świadczenia Usług elektronicznych są zawierane w języku polskim.
 9. W celu korzystania z Usług elektronicznych Użytkownik powinien spełniać następujące warunki techniczne:
 10. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 11. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do Konta, w szczególności do nieprzekazywania danych dostępowych do Konta, w tym hasła, osobom trzecim.
 12. Konto zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Użytkownik po zalogowaniu do Konta ma wgląd do swoich danych i może je modyfikować.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i niezakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.
 14. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  4.2. treści mających charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia,
  4.3. treści zawierających groźby, nawołujących do agresji,
  4.4. treści wprowadzających w błąd,
  4.5. treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub zasadami „netykiety”,
  4.6.treści zawierających wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć godność osób trzecich,
  4.7.treści promujących jakiekolwiek strony internetowe lub towary lub usługi osób trzecich.
 15. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 16. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usług elektronicznych, w szczególności funkcjonowaniem Portalu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) Użytkownika, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, przyczynę reklamacji oraz stanowisko (żądanie) Użytkownika. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres do korespondencji lub adres e-mail, lub w inny podany przez Użytkownika sposób. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: Świat Mii Mroczkowice 56, 59-630 Mirsk z dopiskiem “Reklamacja Światmii.pl”.
 17. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 18. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Portalu, w szczególności – umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień.
 19. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione.
 20. W przypadku gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca może:
  1. wezwać Użytkownika do zaniechania naruszeń lub do usunięcia skutków dokonanych naruszeń,
  3.2. odmówić Rejestracji Użytkownika lub odmówić przyjęcia Zamówienia, jak też trwale usunąć Konto Użytkownika lub czasowo zablokować dostęp Użytkownika do Konta – po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków dokonanych naruszeń,
  3.3. w razie zamieszczenia treści naruszających przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje – wstrzymać publikację tych treści na stronach Portalu, usunąć te treści ze stron Portalu lub zablokować dostęp do nich.
 21. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkowników oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.
 22. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 23. Informacje o Produktach podane w Portalu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu, skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu.
 24. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z opisem Towaru zamieszczonym w Portalu.
 25. Sposób składania Zamówienia:
  1. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji i posiadania Konta;
  3.2. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę Sklepu internetowego, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (tj. podać dane niezbędne do dostarczenia zamówionego Towaru, wybrać sposób płatności za zamówiony Towar oraz sposób jego dostarczenia), aż do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku Klientów posiadających Konto dane niezbędne do złożenia Zamówienia, w tym do dostarczenia Towaru, mogą być zapisane w ramach Konta;
  3.3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia treści Zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3.4.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości o otrzymaniu Zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres: biuro@swiatmii.pl.
 26. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, w soboty oraz w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.
 27. Klienta wiąże cena Towaru z momentu złożenia przez niego Zamówienia.
 28. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub – w przypadku Klientów niebędących Konsumentami – fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy Zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Portalu są podane w złotych polskich i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT).
 2. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy (o ile mają zastosowanie), które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy
 ponosi Klient.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. Przelew: Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia.
  3.2. Za pobraniem, tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem): cenę należy zapłacić kurierowi.
  3.3. Kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach i wskazanego na stronach Sklepu internetowego -system Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  3.3.1.System Przelewy24 umożliwia realizację płatności za pośrednictwem niektórych kart płatniczych oraz płatności online (więcej o systemie: www.przelewy24.pl).
  3.3.2.Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sprzedawcy na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z organizatorem systemu Przelewy24.pl.
 4. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Sprzedawca informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1 i 3.3 powyżej, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. Jeśli podmiot pośredniczący w przyjmowaniu płatności, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.3 powyżej lub bank Sprzedawcy nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w drodze wiadomości e-mail, przypominając Klientowi o konieczności uregulowania płatności i wyznaczając Klientowi dodatkowy termin na dokonanie zapłaty. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w dodatkowym terminie wskazanym przez Sprzedawcę, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

VIII. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę, o których Sprzedawca informuje na stronach Sklepu internetowego i podczas składania Zamówienia.
 2. Koszt dostawy zależny jest od wartości Zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianych Towarów. Sprzedawca podaje informację o koszcie dostawy na stronach Sklepu internetowego oraz na etapie składania Zamówienia, w momencie wyboru sposobu dostawy.
 3. Dostawa Towarów jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem podmiotów (kurierów) współpracujących ze Sprzedawcą. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego.
 4. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 5. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia Zamówienia oraz dostępności zamówionych Towarów u Sprzedawcy. Sprzedawca powinien wykonać Umowę sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu. Czas dostawy podawany jest w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego, a także komunikowany Klientowi podczas składania przez niego Zamówienia i w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Czas dostawy podawany jest w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego liczony jest zgodnie z ust. 7 poniżej. Do czasu dostawy podawanego przez Sprzedawcę należy doliczyć czas, w którym wybrany przez Klienta dostawca dostarcza zamówione Towary.
 6. Sprzedawca wysyła Towar do Klienta:
  1. w przypadku płatności przy odbiorze – następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę;
  6.2. w przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  Klient podczas odbioru przesyłki z Towarem powinien ją dokładnie sprawdzić w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy zażądać od przewoźnika lub operatora pocztowego (jeśli ma to zastosowanie) sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (nalepki „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy
 7. Po złożeniu zamówienia, przy wyborze płatności zwykłym przelewem, Sprzedawca czeka 48 h na wpłatę, po tym okresie, w przypadku braku kontaktu ze Sprzedającym, zamówienie zostanie anulowane.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Postanowienia ust. 2-8 poniżej stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie na adres Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży, na adres: Świat Mii Mroczkowice 56 , 59-630 Mirsk.
 4. Jednocześnie – o ile to możliwe – prosimy o powiadomienie Sprzedawcy o zamiarze zwrotu Towaru za pośrednictwem e-mail: biuro@swiatmii.pl.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym cenę Produktu , w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem należności, o których mowa w zdaniu poprzednim, do momentu otrzymania Produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 6. Konsument odsyła produkty na własny koszt.
 7. Konsument odstępujący od Umowy sprzedaży ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ulegają wyłączeniu w przypadku:
  1. dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  8.2.dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;
  8.3.dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8.4.dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami;
  8.5.w którym Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA TOWAR; REKLAMACJE
 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Towarów, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Do odpowiedzialności Sprzedawcy mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia ust. 3-21 poniżej stosuje się wyłącznie w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami. Jednocześnie postanowienia ust. 10-12 poniżej stosuje się odpowiednio do zgłaszania reklamacji przez Klientów niebędących Konsumentami w przypadku, gdy odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem tych Klientów nie można wyłączyć z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. Towar posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Umową sprzedaży, jeżeli:
  1.nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;
  3.2.nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór Towaru;
  3.3.nie nadaje się do celu określonego przez Konsumenta przy zawarciu Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru;
  3.4. został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym;
  3.5.nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta Towaru lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży;
  3.6.w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w zamontowaniu i uruchomieniu Towaru, jeżeli zamontowanie lub uruchomienie Towaru było dokonane przez Konsumenta na podstawie instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 14. W razie stwierdzenia wady fizycznej Towaru Konsument może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Towar, wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
  niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do naprawy lub wymiany Towaru, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. Koszty wymiany i naprawy ponosi Sprzedawca, w szczególności obejmuje to koszty demontażu, dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 16. Konsument może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie wykonał swego obowiązku wymiany Towaru na niewadliwy lub nie usunął wady. W przypadku gdy Sprzedawca zaproponuje Konsumentowi naprawę Towaru, może on żądać wymiany Towaru na nowy albo zamiast wymiany Towaru na nowy może on żądać naprawy Towaru, chyba że naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy.
 17. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w ust. 6 zdanie 3 powyżej, uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 18. Obniżona cena Towaru powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Towaru pozostaje do wartości Towaru wolnego od wad.
 19. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, gdy wada Towaru jest nieistotna.
 20. Konsument może złożyć reklamację w formie:
  1.elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: biuro@swiatmii.pl;
  10.2.pisemnej – na adres: Świat Mii, Mroczkowice 56, 59-630 Mirsk z dopiskiem “Reklamacja Swiatmii.pl”.
 21. W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, stanowisko (żądanie) Konsumenta, imię i nazwisko (nazwę) Konsumenta, jego adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię dowodu zakupu (paragon/ faktura VAT).
 22. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
 23. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Towaru na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Odpowiedź w sprawie reklamacji, wskazująca sposób jej rozstrzygnięcia oraz w razie potrzeby uzasadnienie, jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres korespondencyjny lub adres e-mail, lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
 24. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 25. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu, gdy:
  1. Konsument w chwili zawarcia Umowy sprzedaży wiedział o wadzie Towaru;
  15.2. Konsument przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Towaru nie zawiadomił o tym Sprzedawcy, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej,
  15.3.Konsument stwierdzi wadę fizyczną Towaru po upływie 2 lat od daty wydania Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej.
 26. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od jego wydania Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.
 27. Upływ terminów wskazany w ust. 17 powyżej nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, jeśli Sprzedawca podstępnie zataił wadę.
 28. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Konsumentowi.
 29. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, przysługujących mu na podstawie części IX Regulaminu.
 30. Jeżeli Sprzedawca udziela gwarancji na Towar, informuje o tym w opisie Towaru w Sklepie internetowym, podając w szczególności informacje o okresie obowiązywania i warunkach gwarancji. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadać mogą gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są wówczas w wystawianych przez producentów lub importerów dokumentach gwarancyjnych. Większość Towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 31. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 32. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konta ulega rozwiązaniu w wyniku oświadczenia złożonego przez Usługodawcę lub Użytkownika z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
  1.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta poprzez przesłanie stosownego oświadczenia:
  1.2.1.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy: biuro@swiatmii.pl
  1.2.2.pisemnie na adres: Świat Mii Mroczkowice 56, 59-630 Mirsj,
  1.2.3.z wykorzystaniem formularza e-mail wysyłanego do Usługodawcy za pośrednictwem Portalu.
  1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta poprzez przesłanie stosownego oświadczenia:
  1.3.1. na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w jego Koncie,
  1.3.2.w formie pisemnej na adres zamieszkania/adres siedziby lub adres do korespondencji Użytkownika, podany w jego Koncie.
  1.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 33. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 34. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta nie wpływa na ważność, skuteczność ani wykonanie Umów sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu przed dniem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta.
 35. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na możliwości przeglądania informacji zamieszczonych w Portalu ulega rozwiązaniu wskutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Portalu.
 36. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi elektronicznej Newsletter. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter może być rozwiązana przez Usługodawcę w każdym czasie, za uprzednim poinformowaniem Klienta.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imię Klienta,
  3.2. numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3.3. login,
  3.4. adres zamieszkania lub do korespondencji,
  3.5. adres poczty elektronicznej,
  3.6. numer telefonu.
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny do Konta i formularz Zamówienia Usługodawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi Konta lub zawarcia Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi Konta przez Usługodawcę lub niemożliwością zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
  5.2.oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
  5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
  5.4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych.
 6. W razie złożenia Zamówienia przez Klienta lub w razie zawarcia Umowy sprzedaży Usługodawca uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klienta, określonych w ust. 3 powyżej, a także danych w postaci numeru rachunku bankowego lub danych karty kredytowej, w celu umożliwienia zawarcia Umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania.
 7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 10. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych.
 11. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Klientem stosuje się prawo polskie. Jednakże, jeżeli Klient jest Konsumentem, polskie prawo stosuje się tylko o tyle, o ile nie prowadzi ono do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, jeżeli Sprzedawca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie – a dana umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 2. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Usługodawca informuje na stronach Sklepu internetowego oraz, niezależnie od tego, Klientów posiadających Konto. Klient posiadający Konto może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu internetowego przez Usługodawcę wiążą Klienta, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Do poszczególnych Umów sprzedaży zawieranych między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia danej umowy.
 5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 6. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w drodze elektronicznej pod adresem biuro@swiatmii.pl.
 7. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z ust. 8 poniżej.)
 8. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  8.2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 9. Użytkownicy i Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobach polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce znajdują się na następującej stronie internetowej: www.konsument.gov.pl/pl/uploads/521/Poradnik_final-pdf.html.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2022 r.